Bleskosvod

23.07.2008 13:00

Na Vašeí žádost cituji z Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 137/1998 Sb.

§ 47 Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob (například bytový dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích zařízení) nebo většího počtu zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží),

c) výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů),

d) škody na kulturních, popřípadě jiných hodnotách (například obrazárna, knihovna, archiv, muzeum, památkově chráněná budova),

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí (například tovární komín, věž, rozhledna).

 

- redakce -

Diskusní téma: Bleskosvod

hromosvod...bleskosvod

Datum: 26.07.2008 | Vložil: JR

Co z toho sousede plyne? Mě to přijde, že by měli být na domu bleskosvody. Vem si když si dáš na střechu antenu a neuzemníš jí bleskosvodem, tak nevím co ti pak pojišťovna dá, když ti to vlítne dovnitř blesk po anténě.

normy

Datum: 24.07.2008 | Vložil: Študent

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Přidat nový příspěvek