Jak je to s připojením na obecní kanalizaci?

09.11.2009 06:52

Otázka:

V naší malé obci (do 2000EO) zastupitelstvo plánuje výstavbu veřejné kanalizace. Předpokládám, že na tuto vysoce finanční akci budeme obec žádat o dotaci z OPŽP z příslušné výzvy. Nic méně i tak nelze počítat s tím, že dostanem 100%. Následně po realizaci nastane podle mého názoru velký problém. Doposuď nejsou občané infomovány o předpokládáné výši připojovacích poplatků. Lze dopředu odhadovat v řádech 10tis. Kč. Má otázka tedy zní.
Podle čeho se připojovací poplatky stanovují (vypočítavají). Má obec právo vyžadovat připojení na obecní kanalizaci v souvislosti se zákony č.254 či č.274/2002 Sb. resp. musí se obyvatel napojit. Pokud nemá občan případný finanční obnost může být i tak "nucen" se připojit, či má možnost se dohodnout na splácení např. formou vyššího stočného a vodného.

Odpověď:


Úvodem bych ráda upřesnila podmínky získání dotace z OPŽP pro výstavbu veřejné kanalizace (jedná se o prioritní osu 1 - Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní, 1.1 Snížení znečištění vod, 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů - do této podoblasti patří například výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV, nebo výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě, v aglomeracích nad 2000 EO na základě zpracovaných Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů), z toho vyplývá, že obce do 2000 EO nemohou čerpat dotaci z uvedeného programu (osy 1). Nicméně, pokud by to bylo možné (u obce nad 2000 EO), pak lze do způsobilých výdajů zahrnout náklady na výstavbu, rekonstrukci kanalizace pouze k existující zástavbě, ale zasíťování dosud nezastavěných pozemků splaškovou nebo jednotnou kanalizací nesmí být financováno v rámci OP ŽP, náklady na výstavbu kanalizačních přípojek na veřejných prostranstvích určených pro připojení stávajících objektů jsou obecně přípustné pro financování v rámci OP ŽP. Dále po splnění všech podmínek lze získat dotaci max. do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u veřejných subjektů, minimální způsobilé přímé výdaje na projekt musí být 5 mil. Kč.

1) Podle čeho se připojovací poplatky stanovují (vypočítávají)?
Záleží na vzájemné dohodě mezi občany a investorem (pokud obec nemůže hradit poplatky ze svého rozpočtu) - je pravdou, že připojovací poplatky se pohybují řádově v 10 tis. kč, mohou být až 70 000,- Kč (obec Pyšely). Nově přistěhovalí lidé tak mohou takto poměrně vysokou částku ještě vhodně zakomponovat do celkové částky na výstavbu domu i s koupí pozemku, starousedlíci mohou platit popřípadě jen polovinu těchto poplatků. Tyto kanalizační přípojky pak se stávají jejich vlastnictvím, s povinností vlastníků zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

2) Má obec právo vyžadovat připojení na obecní kanalizaci v souvislosti se zákony č. 254/2001 Sb. či č. 274/2001 Sb. resp. musí se obyvatel napojit?
Na tuto problematiku se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění:
Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; který se pak i stává jejím vlastníkem. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. (§ 3 zákona)
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných finančních plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo kanalizace, pokud se nedohodnou jinak. (§ 8 odst. 5 zákona)

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanoví ve svém § 1 písmenu i) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. V § 10c stanoví: poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází tento stavební pozemek. Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle Vyhlášky č. 279/1997 Sb., v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1 m2 zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v své obecně závazné vyhlášce (některé obce již takové vyhlášky mají - viz např. https://www.velke-prilepy.cz/docs/032006.pdf, kde činí 25 Kč).

3) Pokud nemá občan případný finanční obnos, může být i tak "nucen" se připojit, či má možnost se dohodnout na splácení např. formou vyššího stočného a vodného?
Dle výše uvedeného vyplývá, že obec může, ale nemusí, uložit vlastníkům staveb povinnost se připojit na kanalizaci - záleží tedy na rozhodnutí obce a místních technických podmínkách kanalizace, zároveň má obec povinnost umožnit toto napojení a nesmí za něj vyžadovat žádné poplatky, přičemž ale náklady na vybudování takového připojení hradí odběratel. Zákon ale nestanoví žádné sankce, pokud se odběratel teoreticky přesto odmítne připojit. Záleží tedy vždy na vzájemné rozumné dohodě mezi obcí, investorem a občany (odběrateli), všimněte si, že zákon vždy ještě dává jinou možnost dovětkem: "pokud se nedohodnou jinak".
Je tedy samozřejmě možné pak v rámci takové dohody stanovit, že určitá část finančních nákladů na připojení bude odběratelem hrazena dlouhodobě ve formě nějaké části pevné složky stočného.
Dvousložková forma obsahuje složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů (Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách) a množství odebrané vody podle § 16 nebo vypouštěných odpadních vod a srážkových vod podle § 19 a pevnou složku stanovenou v závislosti na kapacitě vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody. Podíl jednotlivých složek stanoví Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Způsob výpočtu pevné složky stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb. (§ 20)

Závěrem chci zmínit, že podle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. Odvod, čištění či jiné zneškodňování odpadních vod však může být řešeno i jiným způsobem než odvodem do veřejné kanalizace (i když to je samozřejmě nejčastější způsob), dalšími možnostmi jsou také žumpa, septik, řízené povolené vypouštění na povrch terénu (do podzemních vod) za poplatek, anebo povolené vypouštění do vod povrchových. Všechny tyto způsoby se ale uplatňují většinou jenom tam, kde není možné z technických či jiných důvodů provést připojení na veřejnou kanalizaci.

Diskusní téma: Jak je to s připojením na obecní kanalizaci?

Vlastní domácí ČOV - musím se napojit na obecní ČOV

Datum: 18.10.2017 | Vložil: Szotková

Dobrý den,
v době stavby rod. domku nebyla v obci ČOV.Při povolení stavby rod. domku bylo podmínkou pořídit si vlastní domácí ČOV a nebylo ve stavebním povolení uvedeno, že někdy do budoucna při vybudování obecní ČOV se budeme muset napojit. Nyní nás nutí se napojit. Je to v pořádku?

John

Datum: 30.09.2016 | Vložil: Smithf981

tretinoin chemotherapy dfeeedddbdedcekg

Obec nás nechce připojit na veřejnou kanalizaci

Datum: 07.03.2015 | Vložil: Dan

Dobrý den
Naše obec začne dělat veřejnou kanalizaci.Prozatím je udělaný projekt.Se zapojením našeho domu se, ale nepočítá z důvodu že je 70m od hlavního řádu a mezi námi a hlavním řádem je ještě jeden pozemek na kterém nic není (louka),ale jeho majitelka nesouhlasí s věcným břemenem.Chtěli jsme po obci,aby jsme nešli přes tento pozemek a byla nám kanalizace přivedena na kraj pozemku po hlavní silnici.Obec to,ale zamítla z důvodu,že pro jeden barák to dělat nebudou,že by tam museli být min.2 a dále, že by to bylo pro obec hodně nákladné.Když jsem se zeptal co máme teda dělat pan starosta odpověděl,že je to náš problém a né jeho.Jak je možné,když na každého z naší domácnosti bere dotace od státu, že se takto chová?Není jeho jednání protiprávní? Vždyť i z našich peněz je dělán současný projekt na kanalizaci a potom následná výstavba kde bude hrazeno 60% z dotací od státu.Děkuji

Re: Obec nás nechce připojit na veřejnou kanalizaci

Datum: 31.05.2015 | Vložil: Eva J.

Dobrý den,mám obdobný problém..už jste se něco dozvěděl a dopátral?? Já tuto situaci budu teprve řešit..
díky za odpověď.. ezz@seznam.cz

kanalizace již je

Datum: 15.11.2014 | Vložil: Alois

Kanalizace v naší obci již je, ovšem obec staví novou, na splaškovou vodu, která vyústí do ČOV. Musím se na tuto novou kanalizaci připojit? Děkuji.

náhrada vzniklé škody

Datum: 28.06.2014 | Vložil: stan

máme 2 roky starou dlažbu a celkově zrekonstruovaný dům s průjezdem do hlavní ulice-nyní musíme velkou část kvůli přípojce ke kanalizaci rozkopat-je možné žádat náhradu za vzniklou škodu?máme vlastní septik a připojení ke kanalizaci je nařízeno.také by mne zajímalo zda by přípojku neměla provést firma která kanalizaci buduje.

obec mi brání v připojení na kanalizaci

Datum: 29.05.2014 | Vložil: Bocek Jiri

Dobrý den,starosta obce mi brání v připojení RD na obecní vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, ikdyž to tyto technicky a kapacitně umožnují.Poraď tě mi pls na jaký úřad se obrátit. Jirka Brno

Připojení na kanalizaci

Datum: 02.12.2013 | Vložil: Zdeněk Lukáš, Ostrava

Dobrý den, jsem z Ostravy Radvanic a v místě budoucí stavby je vybudována kanalizace, avšak jednotná pro deštovou i splaškové vody současně. Dvousložková kanalizace na místě není vybudována a bůhví , kdy bude. Ostravské vodárny, jakožto vlastník a provozovatel kanalizace po nás požadují připojit se na kanalizace a vypouštěné vody předčistit v domací ČOV. Na našem pozemku je bezejmenný tok, do kterého lze vypouštět předčištěné vody z ČOV. S napojením do toku souhlasí správce toku i Magistrát Města Ostravy, který je nadřizeným organém místního obecního úřadu. Avšak provozovatel kanalizace (OVAK) se opírá o zákon 274/2001 sb., a zejména §3 a přikazuje nám postupovat v souladu se zákonem. Domnívám se, že budeme postupovat v souladu se zákonem a že nám, vlastník (provozovatel) kanalizační sítě, jakožto budoucího zákazníka nemůžu diktovat nějaké podmínky. Věřím, že jakékoliv rozhodnutí musí příjít z místního stavebního úřadu. Děkuji za vaš názor.
Lukáš

čistička a nebo kanalizace

Datum: 15.07.2013 | Vložil: pavlik

Dobry den máme septik a v naši obci je ve výstavbě kanalizace ale k vzhledem že bychom museli předělávat odpady ve sklepě + prorážet základy domu a dovedeni až k její vstupu do kanalizace což by bylo pro nás nákladná investice k vzhledem nárůstu cen vodného jestli musíme se připojit k tyhle kanalizaci a nebo stačí když dáme Domácí čistírna odpadních vod která nás vyjde levněji než náklady předělávky , průrazy zakladu starého domu(pískovcového zakladu) protože průraz pískovcového zakladu o síle 50cm a odvod na vzdálenost skoro20bm rozrýpat zahradu, zničit záhony podhrabat zaklad plotové podezdívky to obnáší částku nejméně 50 000kč a to se nám vyplatí dat za čističku cen vodného neustále rostou ročně 2kč a více za m3 jestli je tohle možné .

cena za připojku kanalizace na volný pozemek

Datum: 30.04.2013 | Vložil: 101mk

Máme volný stavební pozemek(resp.zanesenou v k.ú. jako zahradu).
V ulici se dělají se nové kanalizační přípojky které od hlavní kanalizace vedou obecním pozemkem na hranici našeho pozemku.Kdo platí vedení v obecním pozemku.
Děkuji za odpověd

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek