Jak řešit potíže s přístupem k nemovitosti

22.01.2009 10:22

Důležité na úvod:

Citace z článu na webu www.tvujdum.cz (viz odkaz níže pod článkem): cituji "Veřejně přístupné účelové komunikace je možno bezplatně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny, to znamená, že na ně musí být zajištěn veřejný přístup, a její vlastník (tedy vlastník pozemku, na kterém se nachází) musí toto užívání strpět."

 

Každý obecní úřad (tzn. i úřady nejmenších tzv. „jedničkových“ obcí) je ze zákona silničním správním úřadem. Pokud vznikne spor o přístup mezi uživatelem cesty a majitelem pozemku, který je jako cesta využíván, je třeba se obrátit na obecní úřad. Obecní úřad je povinen řídit se zákonem o pozemních komunikacích a posoudit, zda sporný pozemek má charakter účelové komunikace. Pokud dospěje k závěru, že ano, musí hájit veřejný zájem na obecném užívání tohoto pozemku pro tyto účely, tzn. chránit veřejný přístup.
 
O zařazení pozemku či jeho části do kategorie účelové komunikace se nevydává správní rozhodnutí. Pozemek se stává účelovou komunikací přímo ze zákona, pokud je splněna tato zákonná definice: „Je využíván jako dopravní cesta pro silniční či jiná vozidla a chodce a slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“ Z uvedené definice je zřejmé, že pro posouzení, zda je pozemek účelovou komunikací, je rozhodující faktický stav, tj. jeho využívání neuzavřeným okruhem osob po delší dobu.

 

 
Abyste si mohli vlastnictví nemovitosti vychutnat, musíte se hlavně k ní dostat. A to nemusí být vždy snadné.

 

Pro pohodlné užívání kterékoli nemovitosti je nezbytná dostatečná právní ochrana volného přístupu k ní, tedy cesta s právem chůze a jízdy k dané nemovitosti. Lidé, kteří byli po určitý čas zvyklí využívat cizí pozemek jako svoji přístupovou cestu, se dostávají mnohdy do sporů, když jim znenadání jeho vlastník v užívání brání umístěním překážky. Pokud máte zajištěný přístup k vaší nemovitosti přes pozemek, který je rovněž ve vašem vlastnictví, nemusíte se touto problematikou vůbec zabývat. Přibývá ale stále více případů, kdy vlastník domu nemá možnost přístupu ke své nemovitosti ze svého pozemku a

cizí vlastník pozemku
ho v přístupu k ní omezuje, popř. mu v něm zcela brání.

 

Problémem je různorodé vlastnictví komunikací

V minulosti většina pozemků – komunikací – patřila státu, tudíž volný pohyb po nich byl pro každého samozřejmostí. Příčinou sporů ohledně přístupu po komunikaci se staly nejčastěji změny v osobě vlastníka, ať už dané ukončením restitučního řízení, dědickým řízením nebo uzavřením kupní smlouvy. Nový vlastník z různých důvodů začne bránit zažitému veřejnému přístupu a pohybu na komunikaci. Vše je navíc komplikováno tím, že v určitých případech může být vlastník samotné pozemní komunikace odlišný od vlastníka pozemku pod ní. Spouštěcím mechanismem sporů bývá i zvýšení četnosti provozu motorových vozidel na komunikaci například v souvislosti s novou výstavbou a používáním komunikace nákladními auty

.

Rozlišujte: Účelová nebo místí komunikace?

Nejčastějším předmětem sporu bývají především dvě nejnižší kategorie pozemních komunikací – místní a účelové. Uvedenou problematiku upravuje především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

Účelové komunikace jsou nejnižší kategorií pozemních komunikací. Neexistuje žádný jejich seznam nebo evidence – vznikají zkrátka dlouhodobým veřejným užíváním. Ze zákona o pozemních komunikacích vyplývá, že pokud je nějaká cesta prokazatelně používána již delší dobu neuzavřeným okruhem osob, tedy veřejností, jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, i když není vedena v žádné evidenci. Zákon tedy dává za pravdu spíše uživatelům komunikací.

Vyšší kategorii představují komunikace místní, sloužící k místní dopravě na území obce. Tyto komunikace už musejí být evidovány v tzv. „pasportu místních komunikací“ vedeném každou obcí. Obec, která nevede pasport místních komunikací a nemá ani žádné rozhodnutí o změně kategorie některé komunikace na místní, bude jen velice obtížně prokazovat, že se na jejím území vůbec nějaká místní komunikace nachází.

Místní komunikace jsou všechny ze zákona ve vlastnictví

obce a mají čistě veřejnoprávní režim. Odstraňování pevných překážek, stanovování místní úpravy provozu na nich i další úkony jsou v dispozici správních orgánů. Naproti tomu účelové komunikace mohou patřit jakékoliv fyzické nebo právnické osobě. Jejich režim je převážně soukromoprávní a většina rozhodnutí o nich spočívá v rukou jejich vlastníka. To však neznamená, že komunikace není veřejně přístupná!

 

Pomoc hledejte na obci

Pokud vlastník komunikace nebo jakákoliv jiná osoba brání veřejnému přístupu po pozemní komunikaci, měl by se občan vždy obrátit na obecní úřad, na jehož území daná komunikace leží. Při potížích s přístupem k vaší nemovitosti je dobré vědět, že každý obecní úřad je silničním správním úřadem pro místní a účelové komunikace na svém území a měl by být schopen vzniklou situaci řešit. Lze tedy jen doporučit, aby ten, komu je bráněno v přístupu k jeho nemovitosti, zachoval chladnou hlavu a obrátil se žádostí o řešení

situace na místně příslušný obecní úřad. Ten by měl mít přehled o tom, které pozemní komunikace na jeho území jsou komunikacemi místními a které komunikacemi účelovými. Tomu by měl přizpůsobit svůj postup.

 

Veřejně přístupné jsou místní komunikace

Pokud jde o tzv. komunikaci místní, měl by obecní úřad tomu, kdo na komunikaci umístil bez povolení pevnou překážku, nařídit, aby tuto překážku na své náklady odstranil a obnovil tak opět veřejný přístup v plném rozsahu. K tomu by měl stanovit lhůtu. Pokud není povinnost v této lhůtě splněna, může obec, která je vlastníkem místní komunikace, odstranit překážku sama na náklady jejího vlastníka.

Jestliže se jedná o komunikaci účelovou, je postup složitější. Obecní úřad jako silniční správní úřad nemůže nařídit odstranění překážky jako v případě komunikace místní. Omezení veřejného přístupu na komunikaci účelovou lze považovat za zásah do pokojného stavu. Příslušným k provedení správní řízení podle § 5 občanského zákoníku o obnově pokojného stavu je tzv. pověřený obecní úřad. Návrh na zahájení řízení o obnově pokojného stavu pak může dát kterákoliv právnická nebo fyzická osoba. V těchto případech je třeba jednat rychle, neboť hrozí, že stav vytvořený umístěním překážky a omezením veřejného přístupu na účelovou komunikaci se postupně stane stavem pokojným a nebude ho už možné žádným způsobem zvrátit.

 

Najděte cestu k smíru

Vlastník komunikace by měly vždy zvážit, zda by se narůstající problémy nedaly vyřešit prodejem pozemků či komunikací, popř. zřízením věcných břemen chůze a jízdy pro oprávněné vlastníky nemovitostí. Důležitou roli by v těchto situacích měly sehrát obce, v jejímž katastru se problémová komunikace nachází. Obec může například od vlastníka účelové komunikace tuto komunikaci odkoupit a pak ji převést do kategorie komunikací místních. Ještě jednodušší je postup v případě soukromých pozemků, které leží pod komunikací, která již místní komunikací je. K takovému pozemku lze zřídit za finanční náhradu věcné břemeno.

 

Zdroj: www.finexpert.cz

 

Další články (odkazy): www.ochrance.cz, www.tvujdum.cz (přečti!!!)

Diskusní téma: Jak řešit potíže s přístupem k nemovitosti

od roku 1996

Datum: 08.07.2010 | Vložil: Jaroslav Mužák, e-mail: muzakj@seznam.cz

nemáme díky rozhodnutím okr. úřadu a dalších zůčastněných přístup k hospodářské usedlosti cca 3 ha a k rod. domu. Obec je nejslabší článek který to může vyřešit. Po stížnostech uřadům státní zprávy nás odkazovali k soudu. Dvě žaloby jsme prohráli a cesta žádná. Psali jsme všude možně ale nic nefunguje. Tenkrát navrhli udělat novou cestu, všichni to brali na vědomí a nikdo za 14 let nic, bylo to oblbování nás i soudů státnímy úřady. Obec nemá peníze a mi žijeme jako dobytek v 17. stoleti. Co s tim dál nevíme. S podáním trestního oznámení pro úmyslné poškození majetku, a to už je za ty roky značná částka a obecné ohrožení náší šestičlenné rodiny ani nemluvim. Bohužel nemáme zkušenosti ani sílu se tím zabývat. Moji rodiče kterým je O. 76 roků a M. 70 si místo klidného stáří po celoživotní dřině úžívají nervů, v zimě se nemůžou dostat ani k lékaři a do prodejny. Já s manželkou necháváme auta různě po vesnici, v zimě kam se dostanem! Naše dcery když byly malé,tak jsem je nosil na koni, každý den máme promočené boty. Chodíme přes louku a ještě ne naši. O dřině s nákupy a se zásobováním hospodářství ani nemluvim. Tak jak se to popisuje to vypadá jednoduše ale řešení jednoduché není a naším úřadům a soudům po těch letech nevěřím. A kam se obrátit, jedině do obchodu se zbraněmi jako v Americe, když si to někteří klíčemi vycinkali! To je ale řešení tak akorát z filmu, kterými nám pořádně vymývají mozky. Život není o podvodech a svinstvech které se teď dějí ale o právu a spravedlnosti pro každého občana tohoto státu a ostatních. Poraďte kdo mi přístup vyřeší, když usedlost je stará cca 150roků, rodinný dům je v roce 1975 zkolaudován a cesta k nám vždycky vedla. VE VŠECH REŽIMECH BYLA CESTA CESTOU až demokracie ji zrušila!!!!! A co občané? Kdo tohle vyřeší to nevím protože zatím tu není ani spravedlnost ani to ostatní co slibovali! S pozdravem J. Mužák ml.

Re: od roku 1996

Datum: 12.07.2010 | Vložil: Jaroslav Mužák, e-mail: muzakj@seznam.cz

nemáme díky rozhodnutím okr. úřadu a dalších zůčastněných přístup k hospodářské usedlosti cca 3 ha a k rod. domu. Obec je nejslabší článek který to může vyřešit. Po stížnostech uřadům státní zprávy nás odkazovali k soudu. Dvě žaloby jsme prohráli a cesta žádná. Psali jsme všude možně ale nic nefunguje. Tenkrát navrhli udělat novou cestu, všichni to brali na vědomí a nikdo za 14 let nic, bylo to oblbování nás i soudů státnímy úřady. Obec nemá peníze a mi žijeme jako dobytek v 17. stoleti. Co s tim dál nevíme. S podáním trestního oznámení pro úmyslné poškození majetku, a to už je za ty roky značná částka a obecné ohrožení náší šestičlenné rodiny ani nemluvim. Bohužel nemáme zkušenosti ani sílu se tím zabývat. Moji rodiče kterým je O. 76 roků a M. 70 si místo klidného stáří po celoživotní dřině úžívají nervů, v zimě se nemůžou dostat ani k lékaři a do prodejny. Já s manželkou necháváme auta různě po vesnici, v zimě kam se dostanem! Naše dcery když byly malé,tak jsem je nosil na koni, každý den máme promočené boty. Chodíme přes louku a ještě ne naši. O dřině s nákupy a se zásobováním hospodářství ani nemluvim. Tak jak se to popisuje to vypadá jednoduše ale řešení jednoduché není a naším úřadům a soudům po těch letech nevěřím. A kam se obrátit, jedině do obchodu se zbraněmi jako v Americe, když si to někteří klíčemi vycinkali! To je ale řešení tak akorát z filmu, kterými nám pořádně vymývají mozky. Život není o podvodech a svinstvech které se teď dějí ale o právu a spravedlnosti pro každého občana tohoto státu a ostatních. Poraďte kdo mi přístup vyřeší, když usedlost je stará cca 150roků, rodinný dům je v roce 1975 zkolaudován a cesta k nám vždycky vedla. VE VŠECH REŽIMECH BYLA CESTA CESTOU až demokracie ji zrušila!!!!! A co občané? Kdo tohle vyřeší to nevím protože zatím tu není ani spravedlnost ani to ostatní co slibovali! S pozdravem J. Mužák ml.

Přidat nový příspěvek