Rozpočet na rok 2010 aneb rozpočtové provizorium

10.12.2009 06:20

Co je rozpočtové provizorium?

Rozpočtové provizorium je zakotveno v zákoně č. 250/2000 Sb. §13 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce stanoví zastupitelstvo obce.

V praxi to tedy znamená, že budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Důležitým momentem je v pravidlech určit do jakého termínu bude přijat řádný rozpočet.

Jakmile bude rozpočet hotov, tak návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Příklady pravidel rozpočtové provizoria:

1. obec hradí v období rozpočtového provizoria pouze nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,

2. obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.

3. do schválení ročního rozpočtu pro rozpočtové období roku 2010 bude obec postupovat podle rozpočtu roku 2009  

Diskusní téma: Rozpočet na rok 2010 aneb rozpočtové provizorium

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek