Stanovisko MěÚ Černošice k domácím ČOV

14.05.2009 12:39

Současná jímka:

- investor již podal žádost o prodloužení předčasného užívání kanalizace a jímky na vyvážení, tato věc je tedy v řešení.

 

Co se týká domovních ČOV, tak s těmi vodoprávní úřad nesouhlasí z těchto důvodů:

- odkanalizování lokality je třeba řešit komplexně a v souladu s územním plánem, kde je v koncepci řešení odvádění a likvidace odpadních vod navržena oddílná kanalizace. Domovní ČOV je řešení nekoplexní, dočasné a je v rozporu s územním plánem.

- v obci Lichoceves a Noutonice jsou stávající nemovitosti odkanalizovány do žump a septiků. Jejich nespolehlivé vyvážení, či existence trativodů má vliv na stále se zhoršující kvalitu vody v místních zdrojích. Je tedy nepřípustné dále tuto kvalitu jakkoliv zhoršovat. Navíc místních vodních zdrojů je nedostatek.

- jednotlivé pozemky mají nedostatečnou velikost - pro likvidaci předčištěných odpadních vod vsakem na pozemku musí mít tento pozemek min 1000 m2- dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Likvidace předčištěných odpadních vod vsakem tedy není možná.

- Vyvážení stávajících jímek na ČOV na Praze západ je velmi problematické, neboť většina těchto čistíren má vyčerpanou kapacitu a nemají dostatečnou technologii pro likvidování navážených odpadních vod, které  mají zcela jiný charakter než odpadní vody natékající na čistírnu splaškovou kanalizací a není proto reálné množství vyvážených odpadních vod navyšovat.

- Pro předmětné RD jsou vydána stavební povolení se způsobem likvidace splaškových vod v obecní ČOV, ta je však zatím pouze ve fázi projednávání a není pro ni ještě vydáno ani územní rozhodnutí. Z tohoto důvodu již vodoprávní úřad vydal vydal dvě rozhodnutí o zamítnutí žádosti investora ve věci stavby vodovodu a splaškové kanalizace pro II. a III. etapu předmětných rodinných domů. Tyto domy tedy mohou být zkolaudovány až po vybudování a zkolaudování inženýrských sítí.

Vodoprávní úřad požaduje odkanalizování domů na obecní ČOV, tak jak bylo stanoveno  investorem a odsouhlaseno zdejším vodoprávním úřadem, s další výstavbou jímek nebo domovních ČOV nesouhlasíme.

Zdroj: Ing. Barbora Bruková, MěÚ Černošice

 

Diskusní téma: Stanovisko MěÚ Černošice k domácím ČOV

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek