Výstavba sociálních bytů – jaká jsou pravidla hry?

05.01.2010 13:34

Program podpory je určen všem investorům bez ohledu na jejich právní charakter. O dotaci na výstavbu sociálních nájemních bytů může tedy požádat nejen obec, ale i soukromá fyzická nebo právnická osoba, která se zaváže nakládat s nájemními byty postavenými s dotací podle pravidel stanovených nařízením vlády .

Cílovou skupinu nájemců státem podporovaných sociálních nájemních bytů tvoří příjemci opakovaných dávek v hmotné nouzi nebo osoby vymezené limitem čistého příjmu v závislosti na velikosti domácnosti a dále osoby s případnými dalšími sociálními handicapy, které je znevýhodňují v přístupu k bydlení, např. seniory nebo osoby zdravotně postižené – jedná se o domácnosti, které nejsou schopny se o svou bytovou potřebu postarat na trhu. Nájemní byty postavené s dotací budou sloužit osobám z cílové skupiny po dobu 10 let v období 15 let od dokončení stavby.

Dotace je poskytována nejen na zcela novou výstavbu, ale i na pořízení bytů změnou existujících staveb (nástavby, přístavby a změna nebytového objektu na bytový), která je v mnoha případech finančně méně nákladná. Výsledkem však musí být vždy podporovaný sociální byt v bytovém domě a v případě, že se jedná o stavební úpravy, nástavby nebo přístavby i rodinném domě, tak, aby bylo zřejmé, že jde o nájemní, nikoli vlastnickou formu bydlení.

Nájemní byty postavené s dotací budou sloužit k bydlení osob s nízkými příjmy nebo osob s nízkými příjmy a sociálními handicapy po dobu nejméně 10 let v období 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání. Osoby z cílové skupiny se na výstavbě nebudou moci finančně podílet.

Byty budou pronajímány za nájemné, které nebude moci překročit limit nájemného. Ten je na počátku stanoven ve výši 43 Kč za 1 m2. Tento limit bude možné každoročně upravovat mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen předchozího roku za 12 předcházejících měsíců. Po uplynutí této doby budou moci být sociální byty nabídnuty na trhu za smluvní nájemné, popřípadě bude možná jejich přeměna na vlastnické bydlení.

Dotace na jednotlivý podporovaný sociální byt činí 6 500 Kč/m2, jedná-li se o novou výstavbu, a 5 500 Kč/m2, jedná-li se o stavební úpravy. Dotace na jednotlivý podporovaný sociální byt nesmí zároveň> přesáhnout částku 500 000 Kč, jedná-li se o novou výstavbu, a částku 420 000 Kč, jedná-li se o stavební úpravy.

Vznikne-li výstavbou upravitelný byt, zvyšuje se výše dotace o 50 000 Kč. V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A, zvyšuje se celková výše dotace o 100 000 Kč. Pokud výstavba realizovaná stavebními úpravami nebo nástavbou, popřípadě přístavbou splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B, zvyšuje se celková výše dotace o 50 000 Kč.

Celková výše dotace, která se vypočte jako součet dotací na jednotlivé podporované sociální byty, nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu podporovaných sociálních bytů.

Ekonomika takového projektu? Po dobu, kdy jsou byty pronajímány jako sociální se určitě nedá o nějaké rozumné návratnosti vložených finančních prostředků hovořit. Po uplynutí 10let, kdy musí byt fungovat jako sociální, se situace mění. Je již možné byt pronajmout za tržní nájemné, avšak je nutné vzít například v úvahu případné náklady na opravu bytů, poptávku po takovém to bytě apod. Byty po deseti letech nebudou jako nové.  Avšak důležitým momentem je sociální aspekt investiční akce, který je samozřejmě chvályhodný. Na straně kladů stojí i poměrně slušná likvidita takovéhoto aktiva a i případné zhodnocení  majetku obce, pokud ceny nemovitostí neklesnou. Osobně si však pokládám otázku, stojí za to vynaložit z obecních peněz 70% nákladů na sociální byt(y) nebo je efektivnější a cennější dané rodině či jedinci individuálně pomoc v nouzi? Je opravdu sociální byt prioritou obce? Jaká je potřebnost sociálního bydlení v obci? Neohrozí či nezabrzdí tato akce případné jiné investiční akce resp. celkový rozvoj obce?

Zdroj: sfrb